Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

SIÓSTR RODZINY MARYI 

 

Zgodnie z postanowieniem Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkole realizuje podstawowy program wychowania przedszkolnego, określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednym z podstawowych zadań wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Wyżej wymienione zadania edukacyjne mogą być realizowane przy pełnym zrozumieniu ze strony rodziców i przy ścisłej współpracy z personelem pedagogicznym przedszkola oraz przestrzeganiu niżej wymienionych zasad.

 • Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-18.00 w dni robocze trwania roku szkolnego oraz w wakacje - przez pierwsze dwa tygodnie lipca.
 • Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.20; w razie przewidywanego spóźnienia rodzice powinni zgłosić ten fakt telefonicznie do godz. 9.00.
 • Nie przyprowadzamy dzieci po godz. 9.00
 • Śniadanie w przedszkolu jest o godz. 8.30. Rodzice, którzy z nieuzasadnionych powodów nie zgłoszą wcześniej późniejszego przyjścia dziecka do przedszkola, zobowiązani są przyprowadzić dziecko, dając mu śniadanie w domu.
 • Ze względów bezpieczeństwa, rodzice wprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują nauczycielce. 
 • Za dzieci pozostawione poza przedszkolem personel nie bierze odpowiedzialności.
 • Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Dzieci nie mogą być odbierane przez nieletnich.
 • Odbiór dziecka należy każdorazowo zgłaszać do nauczycielki grupy obecnej z dziećmi.
 • Upoważnienie do odbioru dziecka składane jest u dyrektora placówki.
 • Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym odbierane są z przedszkola nie wcześniej niż po zajęciach obowiązkowych, czyli po godz. 14.00.
 • Stosunki rodziców z personelem przedszkola powinny układać się na zasadzie wzajemnego    zaufania i poszanowania praw.
 • Rodzice zobowiązani są do nakładania ochraniaczy na obuwie.
 • W wyjątkowych przypadkach zdrowotnych lub rodzinnych, dzieci mogą być odbierane w czasie uzgodnionym z nauczycielkami.
 • Kontakty rodziców z nauczycielem i dyrektorem nie wymagające natychmiastowego załatwienia, odbywają się po wspólnym uzgodnieniu terminu.
 • Nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci przeziębionych i chorych, nauczycielki modą odmówić przyjęcia chorego dziecka do grupy.
 • Nauczycielki w przedszkolu nie podają dzieciom żadnych leków!
 • W przypadku stwierdzenia choroby dziecka w przedszkolu, personel pedagogiczny ma obowiązek natychmiast powiadomić rodziców.
 • Każdą dłuższą nieobecność w przedszkolu należy zgłosić nauczycielowi grupy, przypadki choroby zakaźnej należy zgłosić do przedszkola i po odbytej chorobie przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań.
 • Na rodzicach spoczywa obowiązek przyprowadzania do przedszkola dzieci zadbanych, czysto ubranych, odpowiednio do warunków atmosferycznych.
 • Ze względu na dobro dziecka rodzice powinni współpracować z personelem pedagogicznym w zakresie ujednolicenia procesu wychowawczo-dydaktycznego.
 • Odpłatność za przedszkole należy wnosić w ustalonych dniach i godzinach pracy kancelarii lub na konto bankowe do 10 dnia miesiąca.
 • Piątek jest dniem „zabawkowym”, dzieci mogą przynieść do przedszkola zabawkę, która zmieści się do półeczki w szatni. Nauczycielki nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione zabawki i nie zobowiązują się do ich pilnowania.
 • Nie zostawiamy dzieciom w szatni produktów spożywczych (cukierki, gumy, napoje itp.).
 • Chroniąc wizerunek dzieci przedszkolnych oraz pracującego w nim personelu, nie publikujemy i nie udostępniamy zdjęć ani filmików bez zgody rodziców dzieci przedszkolnych oraz pracowników przedszkola.
 • Rodzice zaopatrują dzieci w woreczki z ubrankami na zmianę. 
Data dodania: 2019-12-15 12:17:25
Data edycji: 2023-09-26 16:32:23
Ilość wyświetleń: 2124
Bądź z nami
aktualności i informacje