Dni Otwarte w Przedszkolu 18 i 25 marca ( sobota), w godz. 11.00 - 13.00...........................................Przedszkole na prawach publicznych, czesne 0 zł ..............................................Przedszkole na prawach publicznych, czesne 0 zł ................

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

SIÓSTR RODZINY MARYI 

Zgodnie z postanowieniem Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkole realizuje podstawowy program wychowania przedszkolnego, określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednym z podstawowych zadań wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Wyżej wymienione zadania edukacyjne mogą być realizowane przy pełnym zrozumieniu ze strony rodziców i przy ścisłej współpracy z personelem pedagogicznym przedszkola oraz przestrzeganiu niżej wymienionych zasad.

 1. Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-18.00 w dni robocze trwania roku szkolnego oraz w wakacje - przez pierwsze dwa tygodnie lipca.
 2. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.20; w razie przewidywanego spóźnienia rodzice powinni zgłosić ten fakt telefonicznie do godz. 9.00.
 3. Nie przyprowadzamy dzieci po godz. 9.00 !!!
 4. Śniadanie w przedszkolu jest o godz. 8.30. Rodzice, którzy z nieuzasadnionych powodów nie zgłoszą wcześniej późniejszego przyjścia dziecka do przedszkola, zobowiązani są przyprowadzić dziecko, dając mu śniadanie w domu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, rodzice wprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują nauczycielce. 
 1. Za dzieci pozostawione poza przedszkolem personel nie bierze odpowiedzialności.
 2. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Dzieci nie mogą być odbierane przez nieletnich.
 3. Odbiór dziecka należy każdorazowo zgłaszać do nauczycielki grupy obecnej z dziećmi.
 1. Upoważnienie do odbioru dziecka składane jest u dyrektora placówki.
 2. Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym odbierane są z przedszkola nie wcześniej niż po zajęciach obowiązkowych, czyli po godz. 14.00.
 3. Stosunki rodziców z personelem przedszkola powinny układać się na zasadzie wzajemnego    zaufania i poszanowania praw.
 4. Rodzice zobowiązani są do nakładania ochraniaczy na obuwie.
 5. W wyjątkowych przypadkach zdrowotnych lub rodzinnych, dzieci mogą być odbierane w czasie uzgodnionym z nauczycielkami.
 6. Kontakty rodziców z nauczycielem i dyrektorem nie wymagające natychmiastowego załatwienia, odbywają się po wspólnym uzgodnieniu terminu.
 7. Nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci przeziębionych i chorych, nauczycielki modą odmówić przyjęcia chorego dziecka do grupy.
 8. Nauczycielki w przedszkolu nie podają dzieciom żadnych leków!
 9. W przypadku stwierdzenia choroby dziecka w przedszkolu, personel pedagogiczny ma obowiązek natychmiast powiadomić rodziców.
 10. Każdą dłuższą nieobecność w przedszkolu należy zgłosić nauczycielowi grupy, przypadki choroby zakaźnej należy zgłosić do przedszkola i po odbytej chorobie przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań.
 11. Na rodzicach spoczywa obowiązek przyprowadzania do przedszkola dzieci zadbanych, czysto ubranych, odpowiednio do warunków atmosferycznych.
 12. Ze względu na dobro dziecka rodzice powinni współpracować z personelem pedagogicznym w zakresie ujednolicenia procesu wychowawczo-dydaktycznego.
 13. Odpłatność za przedszkole należy wnosić w ustalonych dniach i godzinach pracy kancelarii lub na konto bankowe do 10 dnia miesiąca.
 14. Piątek jest dniem „zabawkowym”, dzieci mogą przynieść do przedszkola zabawkę, która zmieści się do półeczki w szatni. Nauczycielki nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione zabawki i nie zobowiązują się do ich pilnowania.
 15. Nie zostawiamy dzieciom w szatni produktów spożywczych (cukierki, gumy, napoje itp.).
 16. Chroniąc wizerunek dzieci przedszkolnych oraz pracującego w nim personelu, nie publikujemy i nie udostępniamy zdjęć ani filmików bez zgody rodziców dzieci przedszkolnych oraz pracowników przedszkola.
 17. Rodzice zaopatrują dzieci w woreczki z ubrankami na zmianę. 
Data dodania: 2019-12-15 12:17:25
Data edycji: 2020-02-08 21:31:13
Ilość wyświetleń: 1542

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:  cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

 Paulo Coelho                                 

                                                                                                                                                             

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook