• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kontakt

Adres:

ul. Wałuszewska 48

03-005 Warszawa

 

Telefon:

Delfinki 789-407-881
Żabki 789-407-882
Motylki 789-407-883
Sowy 789-407-884
S.Dyr.: 789-407-885
ogólny: 811-04-77 w. 21

 

e-mail:

waluszewska48@gmail.com

 

Numer konta bankowego:

Bank Millenium S.A.

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336

 

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska 48.

2. Inspektorem ochrony danych w w/w Przedszkolu jest osoba wyznaczona przez ADO, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu:

iodwaluszewska48@ gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, odbioru dziecka, wycieczek oraz w celu realizacji działalności oświatowej i statutowej w/w Przedszkola w ciągu roku szkolnego 2018/2019.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

    - Biuro Edukacji w Warszawie;

    - Kuratorium Oświaty w Warszawie;

    - Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;

    - Organ Prowadzący.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego\ organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji i zachowania archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

    - prawo dostępu do danych osobowych;

    - prawo do żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

    - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

    - prawo do przenoszenia danych;

    - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

    - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy z w/w Przedszkolem.

10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z edukacji w/w Przedszkolu.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.